Budowa

BUDOWA KROK PO KROKU

Oto krótki przewodnik po formalno-prawnych wymogach niezbędnych do wybudowania domu:

 

 1. Na początek należy wystąpić do Gminy o Warunki Zabudowy (WZ) lub Wypis i Wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jeśli Gmina taki plan miejscowy już posiada;
 2. Gdy nie ma planu – należy złożyć w Gminie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, załączając do wniosku wyrys z mapy zasadniczej;
 3. Następnie należy zamówić mapę do celów projektowych;
 4. Wypis z rejestru gruntów;
 5. Ekspertyzę geologiczną gruntu;
 6. Na podstawie tych dokumentów możemy  zacząć przygotowywać koncepcję architektoniczną a zaraz po niej projekt architektoniczny do pozwolenia na budowę
 7. Należy także zwrócić się do wykonawców poszczególnych sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej;
 8. Następnie  należy złożyć w Starostwie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę załączając 4 egz. projektu wraz z potrzebnymi opiniami i uzgodnieniami – czas załatwienia sprawy do 65 dni w zależności od regionu Polski;
 9. Po uprawomocnieniu się  pozwolenia na budowę, należy kupić w Urzędzie dziennik budowy, zatrudnić kierownika budowy, zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o ustanowieniu kierownika budowy i terminie rozpoczęcia robot (co najmniej 7 dni wcześniej);
 10. Teraz można już przystąpić do wykonania płyty fundamentowej;
 11. Po odbiorze płyty przystępujemy do montażu budynku i wykończenia zgodnie z zakresem objętym umową;
 12. Po zakończeniu wszystkich robót należy zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy;
 13. Jeśli w ciągu 21 dni od złożenia zawiadomienia Urząd nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do użytkowania domu.

formularz kontaktowy